Sint TV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene facturatievoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige werking van Creafant vzw met inbegrip van Kriebelkampen, Creafantkampen en Theatercompagnie De Kroon.

Artikel 1. Toepassing.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Creafant VZW en de contractant..  Zij omhelzen zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel/overheid is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Creafant VZW steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Creafant VZW.

Artikel 2. Voorwerp. De overeenkomst behelst de uitvoering van diverse projecten, o.a. theater, kampen, workshops, shows, intrede van de sint… De typiciteit van elk van deze projecten, in zover nodig, zal beschreven worden onder de bijzondere voorwaarden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid. Creafant VZW is aansprakelijk voor de ongevallen/schade die zich voordoen bij de uitvoering van de projecten zoals omschreven in artikel 2. Zij zal hiertoe de nodige verzekeringen afsluiten. De organisator zal echter aansprakelijk zijn voor alle schade die ontstaat ten gevolge van een gebrekkige organisatie, tekort aan voorzieningen, het totstandkomen van onveilige (verkeers)situatie door onvoldoende voorzorgen enzovoort. De organisator zal zich hiertegen verzekeren. De organisator zorgt tevens voor de nodige vergunningen zodat alles kan doorgaan.

Art.4. Annulering. In geval van annulering van het project door de organisator zal Creafant VZW, recht hebben op een vergoeding van 50 % indien de annulering gebeurt meer dan 15 dagen voorafgaand aan de  aanvang van het projecten op 100 % indien de annulatie plaats vindt minder dan 15 dagen voor de aanvang van de projecten. De reeds gemaakte kosten zijn in elk geval betaalbaar, deze zullen worden aangerekend op de schadevergoeding. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte. Van deze bepaling kan afgeweken worden in onderling akkoord tussen de partijen.

Art.5. Betalingen. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van Creafant VZW, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.  In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan Creafant VZW toekomen ingevolge de veroordeling van de klant.

Art. 6. Overmacht. In geval van overmacht, zijnde een gebeurtenis die onvoorzienbaar is en onvermijdbaar zal de partij die met de overmacht geconfronteerd wordt dit onmiddellijk ter kennis brengen van haar contractpartij. In geval niet aan de overmacht kan geremedieerd worden zal het project geannuleerd worden, zonder dat een van de partijen aan de andere partij een schadevergoeding kan vorderen wegens contractbreuk. De reeds gemaakte kosten dienen echter integraal vergoed te worden, inclusief de vergoedingen voor de ingehuurde freelancers. Het weer zal in geen geval als overmacht gekwalificeerd kunnen worden.

Art. 7. Verwerking persoonsgegevens. Het is mogelijk dat Creafant VZW in de uitvoering van diens opdracht ten behoeve van de klant, in aanraking zal komen met persoonsgegevens die onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vallen. Creafant VZW zal deze gegevens enkel gebruiken om de projecten op de beste manier te laten verlopen, alsook om de deelnemers in kennis te stellen van andere activiteiten.  Tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden kan elke deelnemer zich kosteloos verzetten, door het zenden van een e-mail naar leen@creafant.be.  Iedere deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Creafant VZW zal uw gegevens niet meedelen aan derden, tenzij de wet hen hiertoe verplicht.

Art.8. Varia. Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Art.9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. 

Volg SintTV

Sint TV

© 2022 SintTV